Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 22 W OLSZTYNIE

REGULAMIN KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

1.Boiska sportowe są obiektem Szkoły Podstawowej Nr 22  w Olsztynie.                          

2.Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie.

3.Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają uczniowie szkoły podczas planowanych zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600.

4.W godzinach wolnych od zajęć  z boiska może korzystać młodzież pozaszkolna i osoby prywatne. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur animator sportu.

5.Dzieci do lat 7 powinny przebywać na boisku pod opieka osób pełnoletnich.

6.Grupy zorganizowane mogą korzystać z boiska po wcześniejszej rezerwacji i uzgodnieniu warunków z dyrektorem szkoły.

7.Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

8.Na terenie boiska zabrania się:

   a) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

   b) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

   c) spożywania napojów alkoholowych  i palenia tytoniu,

  d) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

  e) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

  f) wprowadzania zwierząt,

  g) jazdy rowerami, motorowerami, na deskorolkach, rolkach, itp.,

9. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

10. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność   materialną. Obiekt jest monitorowany.

11. Za wypadki mające miejsce na terenie boiska, odpowiedzialność ponosi  korzystający z boiska.

12. Korzystający z boiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

13. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

14. Animator sportu, w zależności od sytuacji może:

      a) nakazać zmianę obuwia i stroju sportowego,

      b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

     c) nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły,

     d) wezwać pracownika  firmy ochroniarskiej lub Straży Miejskiej,

     e) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zawiesić korzystanie z obiektu.

                                                        Regulamin boiska obowiązuje od dnia 23.11.2010 r.