Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie im. Marii Dąbrowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie im. Marii Dąbrowskiej.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej .

  • Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo powstały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Reczkowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 5336810 w.215. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Żołnierskiej. Do wejścia prowadzą schody, brak ramp podjazdowych i zjazdowych, w drzwiach znajdują się progi. Wejście jest zabezpieczone domofonem, istnieje możliwość otwarcia drzwi przez pracownika, bądź przez skorzystanie z kodu wejściowego, udostępnionego uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły. Przy wejściu do szkoły znajduje się portiernia w której pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji, przez domofon istnieje również możliwość połączenia się z sekretariatem szkoły.

Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły znajduje się na parterze, pomieszczenia administracyjne szkoły znajdują się poszczególnych piętrach budynku oraz budynku oddzielnym przylegającym do budynku głównego szkoły. Na piętra prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windy.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szkoła posiada parking dla samochodów osobowych. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Szkoła nie zatrudnia osoby znającej język migowy jako tłumacza.

Adres poczty Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Żołnierska 26, 10-561 Olsztyn – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.