Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 w Olsztynie informuje, że szkoła nie będzie powiadamiać telefonicznie o terminach składania oświadczeń o sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej oraz wniosków o dofinansowanie z ZFŚS. Osoby starające się o dofinansowanie lub zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszone są o podanie numeru konta bankowego. Niezłożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacją z dofinansowania.

Terminy składania oświadczeń i wniosków:

 • Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika / emeryta(rencisty) – do 30 kwietnia każdego roku

Sposób wyliczenia dochodu

Wskazuje się dochód osób będących członkami rodziny poprzez podanie łącznego dochodu za rok poprzedni na podstawie informacji PIT-11, PIT-11a, PIT-40 (część E, kolumna (d) dochód) oraz innych dochodów nie wskazanych w zeznaniu podatkowym, w szczególności dochodów z tytułu:

 • umowy o pracę, umowy agencyjnej lub w ramach pracy nakładczej, umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • emerytury lub renty, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego,
 • działalności gospodarczej – przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30c (podatek liniowy i art. 27 (zasady ogólne) ustawy podatkowej przyjmuje się dochód deklarowany (faktycznie osiągnięty); przy działalności opodatkowanej ryczałtowo, przyjmuje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeśli z tytułu tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. 60% planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za dany rok,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego – przyjmuje się przeciętny dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w danym roku oraz dopłaty z funduszy europejskich,
 • dochodów z tytułu najmu i dzierżawy,
 • alimentów i stypendiów,
 • pomniejszenie o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów.

Otrzymaną sumę należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których wykazywany jest dochód (12 lub mniej) oraz liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Uzyskana w ten sposób kwota dochodu na osobę jest podstawą do przyznawania świadczeń socjalnych na podstawie Regulaminu ZFŚS.

 • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika / emeryta (rencisty) – do 30 kwietnia każdego roku
 • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci – do 30 kwietnia każdego roku

Do wniosku należy dołączyć:

- dowód wpłaty, jeżeli dziecko będzie korzystać z wypoczynku zorganizowanego;

- w przypadku dziecka, które ukończyło 16 lat – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki

 • Wniosek o pomoc socjalną w postaci finansowej z tytułu zwiększonych wydatków w okresie świąt Bożego Narodzenia – do 31 października każdego roku
 • Wniosek o zapomogę losową – w zależności od potrzeb.
 • Wniosek o zapomogę materialną – w zależności od potrzeb - raz w roku.

Dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników będzie przelewane na konta bankowe w miesiącu czerwcu każdego roku.

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci będzie przelewane na konta bankowe pracowników najpóźniej do dnia 20 października każdego roku.

Dofinansowanie do wypoczynku emerytów i rencistów będzie przelewane na konta bankowe najpóźniej do końca miesiąca października każdego roku.

Oświadczenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Świadczenia socjalne i dofinansowanie będą przydzielane zgodnie z tabelą dopłat z ZFŚS na dany rok. Wysokość dopłat uzależnia się od dochodu brutto na jedną osobę w rodzinie, sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Informacje o możliwości uczestniczenia w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych przez szkołę będą umieszczone na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim i w sekretariacie szkoły.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 22 w Olsztynie.

Druk oświadczenia i wniosku:  Pobierz wniosek.doc

Oświadczenie Załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚS:  Pobierz Zalacznik nr 3.doc

Druk oświadczenia i wniosku do pobrania również w sekretariacie szkoły.