Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

 

Wnioski o przyznanie pomocy w formie zapomogi losowej (wg. załącznika nr 1) rozpatrywane będą w roku szkolnym 2022/2023 w następujących terminach:

15 września 2022 r.

15 grudnia 2022 r.

15 marca 2023 r.

15 czerwca 2023 r.

Wnioski proszę składać z załączonymi w oryginale dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach brutto na 1 osobę oraz zaświadczeniem lekarskim w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpatrywania wniosków.


Dyrektor szkoły
Marek Smoliński

 Podstawa:  Uchwała Nr XI/99/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 maja 2007 roku (w załączeniu)

Uchwała Nr XI/99/07

Rady Miasta Olsztyn

z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na  pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu  ich przyznawania.

 

Na podstawie art. 72 ust.1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600  oraz z 2007r.  Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Olsztyn  uchwala,   co następuje:

 

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. nauczycielu  - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 28 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z  2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) i prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz  nauczycieli tych szkół po przejściu na emeryturę lub rentę;
 2.  szkołach - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a ustawy, o której  mowa  w pkt 1.

§ 2

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zwanych dalej „funduszem zdrowotnym”,  określa corocznie uchwała budżetowa  Miasta Olsztyn.
 2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1, przeznaczonymi dla poszczególnych szkół dysponuje dyrektor szkoły.

§ 3

 1. Z  funduszu zdrowotnego mogą korzystać nauczyciele, o których mowa w § 1 pkt 1 uchwały.
 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest na wniosek nauczyciela lub innej osoby, o której mowa w § 5 ust. 1 uchwały, w formie pieniężnej zapomogi losowej, zwanej dalej „zapomogą”.

§ 4

Zapomogę  z funduszu zdrowotnego  mogą otrzymać nauczyciele w związku z :

  1. długotrwałą  chorobą;
  2. długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
  3. koniecznością korzystania lub zakupu sprzętu leczniczego, rehabilitacyjnego, okularów oraz protez  w związku z długotrwałą chorobą.

§ 5

 1. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego występuje do dyrektora szkoły nauczyciel lub członek jego rodziny lub inna osoba znająca sytuację zdrowotną i materialną nauczyciela. Wzór wniosku o przyznanie zapomogi określa załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Do wniosku należy dołączyć,  w szczególności:
  1.  zaświadczenie lekarskie;
  2. dokumenty poświadczające poniesione koszty leczenia lub zakupu leków, sprzętu leczniczego, rehabilitacyjnego,  okularów oraz  protez;
  3.  oświadczenie o dochodzie przypadającym na jednego członka rodziny,  osiągniętym  w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku.
 3. Wysokość jednorazowej zapomogi  ustala dyrektor szkoły w zależności od:
  1. sytuacji materialnej nauczyciela;
  2. wysokości kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z leczeniem;
  3. czasu trwania choroby;
  4. wysokości środków funduszu zdrowotnego.
 4.  Wnioski o przyznanie zapomogi  dyrektor  szkoły  rozpatruje  raz na kwartał.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Bożena Marcinkowska

WNIOSEK DO POBRANIA : WNIOSEK.doc