Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

   

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

Satandardy ochrony małoletnich

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 IM. MARII DĄBROWSKIEJ
W OLSZTYNIE


1.    Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników stołówki szkolnej dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie
2.    Obiady wydawane są dla:
   a.    uczniów wnoszących opłaty indywidualne,
   b.    uczniów, których dożywianie finansuje MOPS i GOPS,
   c.    pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.
     
3.    Posiłki wydawane są w godzinach 11.05-14.00
godzina    :    11.15    -    11.30    -    kl.    I-IV
godzina    :    12.15    -    12.30    -    kl.    V-VI
godzina    :    13.15    -    13.30    -    kl.    VII-VIII

Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej spożywają obiad zgodnie z zasadami
regulaminu świetlicy.
4.    Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
5.    Przed miejscem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
6.    Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
7.    Opłatę za posiłki należy wnosić z góry od dnia 20 do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego, za wyjątkiem miesiąca września i stycznia, do których ustalone zostaną odrębne terminy.
8.    W wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły można dokonać opłaty za obiady po terminie na konto szkoły (choroba dziecka, lub inne przyczyny losowe).
9.    Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 każdego roku szkolnego.
10.    Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku — tzw. koszt wsadu do kotła.
11.    Pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą sumę kosztu zakupu produktów zużytych do przygotowania posiłków oraz kosztu przygotowania posiłków.
12.    Pracownicy szkoły korzystający sporadycznie ze stołówki szkolnej (kilka dni
w miesiącu) zobowiązani są   do wnoszenia opłat według zasad : patrz punkt 7.
13.    Opłata za posiłki jest wnoszona w formie bezgotówkowej (przelew) z zachowaniem zasad punktu 7 na rachunek bankowy Szkoły (dokładna informacja na stronie internetowej jednostki). Terminem zapłaty jest data wpływu na rachunek bankowy Szkoły.
14.    Każdy uczeń, nauczyciel i pracownik spożywający obiady w szkole, korzysta
z Olsztyńskiej Karty Ucznia/Nauczyciela/Pracownika, którą otrzymuje w szkole - karta jest podstawą do wydania posiłku.
15.    Uczeń/Nauczyciel/Pracownik, który przychodzi na obiad do stołówki odbija kartę za pomocą czytnika kart, który znajduje się przy okienku wydawczym.
16.    Zgubienie lub zniszczenie Karty należy niezwłocznie zgłosić do sekretariatu Szkoły
w celu uruchomienia procedury wydania nowej karty. Wydanie nowej Karty jest odpłatne, zgodnie z zasadami wydawania Olsztyńskiej Karty Ucznia/Nauczyciela/Pracownika.
17.    W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten zamiar minimum dzień wcześniej (osobiście, telefonicznie, e-mail) do godziny 8:00, do świetlicy szkolnej,
w sekretariacie szkoły, do intendentki lub bezpośrednio w kuchni. Dwa ostatnie dni miesiąca żywieniowego nie podlega wyprowiantowaniu, ze względu na kończący się miesiąc rozliczeniowy. Trzy ostatnie dni miesiąca żywieniowego (dot. końca roku kalendarzowego i końca roku szkolnego) nie podlegają również jw. wyprowiantowaniu.
18.    W przypadku nieobecności osoby uprawnionej w szkole lub rezygnacji z posiłku zwrotowi podlega opłata wniesiona za posiłek, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone co najmniej dzień wcześniej, z zachowaniem zasad pkt. 17, odpis zostanie uwzględniony od dnia następnego. Koszt niewykorzystanych obiadów wypłacony będzie w formie bezgotówkowej (przelew) w ostatni dzień żywieniowy danego miesiąca rodzicowi/opiekunowi dziecka.
19.    Planowaną nieobecność w szkole m.in. wycieczka szkolna należy uwzględnić przy wpłacie za obiady za dany miesiąc (odliczając kwotę od należności podanej
w ogłoszeniu oraz wpisując dodatkowo w tytule przelewu informację – datę planowanej nieobecności).
20.    Stołówka nie wydaje posiłków na wynos.
21.    W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszany jest aktualny jadłospis na 10 dni.
22.    Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
23.    Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali, nie prezentować innych niestosownych zachowań.
24.    Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do przebywania na stołówce bez kurtek i tornistrów itp.
25.    Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
26.    Na stołówce obowiązuje obuwie zmienne.
27.    Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek w miejscu konsumpcji.
28.    Na stołówce bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny, zgodnie z informacjami publikowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnymi na stronie www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

Dyrektor szkoły
mgr Marek Smoliński

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.